kancelaria adwokacka damian grzeszczyck

Oferta


 1. Sprawy administracyjne i sądowoadministracyjne
  Adwokat reprezentuje interesy klientów przed wszystkimi organami administracji publicznej oraz samorządu terytorialnego, a także przed sądami administracyjnymi. W chwili obecnej pomoc prawnika specjalizującego się w prawie administracyjnym nie polega wyłącznie na zaskarżaniu decyzji administracyjnych, ale także na reprezentowaniu interesów klientów na każdym etapie postępowania administracyjnego. Powyższe ma szczególne znaczenie w postępowaniach, gdzie może dojść do sporu pomiędzy osobami mającymi różne interesy, w szczególności podczas procesu budowlanego. Obecność adwokata na każdym etapie postępowania przykładowo o wydanie warunków zabudowy lub uzyskania pozwolenia na budowę, pozwoli na sprawniejsze przeprowadzenie postępowania administracyjnego, a w razie pojawienia się konfliktów, na rozwiązanie ich w sposób ugodowy. W ostateczności rzeczą adwokata będzie sporządzenie odwołania lub skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Rozumiejąc potrzeby obrotu, adwokat ściśle współpracuje z pracowniami architektonicznymi, z którymi konsultuje zamierzenia inwestycyjne klientów oraz wspólnie z nimi prowadzi klientów przez cały proces budowlany.

 2. Sprawy cywilne, gospodarcze i rodzinne
  Prawo cywilne jest najszerszą gałęzią prawa. Co do zasady reguluje stosunki majątkowe pomiędzy podmiotami prawa cywilnego, to jest osobami fizycznymi i osobami prawnymi. W skład prawa cywilnego wchodzą takie obszerne działy jak prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo spadkowe, prawo rodzinne, prawo handlowe i prawo gospodarcze. Adwokat podejmuje się prowadzenia spraw z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. W zakresie prawa rzeczowego zajmuje się przede wszystkim kwestiami związanymi ze współwłasnością, a zwłaszcza ze zniesieniem współwłasności i wzajemnymi rozliczeniami współwłaścicieli oraz problemami dotyczącymi nieruchomości, prawa własności lub ograniczonych praw rzeczowych jak służebności, czy hipoteka. W zakresie prawa zobowiązań adwokat zajmuje się przede wszystkim sprawami odszkodowawczymi; z tytułu naruszeń dóbr osobistych; a także sprawami roszczeń wynikającymi z umów.

 3. Sporządzanie projektów umów, opinii prawnych, regulaminów i innych dokumentów.
  Adwokat sporządza na zlecenie projekty umów, opinii prawnych, a także regulaminów i innych dokumentów. Dzisiejszy obrót cywilnoprawny wymaga, by nawet najprostsza czynność prawna została skonsultowana z prawnikiem. Stąd też sporządzenie wyżej wymienionych czynności przez prawnika, daje wyższe prawdopodobieństwo należytego zagwarantowania własnych interesów, aniżeli poprzestanie na ogólnodostępnych wzorach, bez konsultacji. Opinie prawne są szczególnie przydatne w sprawach spornych, gdzie konieczne jest przedstawienie drugiej stronie argumentów wynikających z dorobku naukowego i orzecznictwa w zakresie przedstawionego problemu. Adwokat sporządza projekty umów spółek prawa handlowego oraz spółki cywilnej, występuje w imieniu założycieli do Krajowego Rejestru Sądowego oraz prowadzi obsługę prawną takich spółek.

 4. Sprawy karne.
  Adwokat podejmuje się obrony w sprawach karnych, przede wszystkim z zakresu przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

 5. Sprawy konsumentów
  Adwokat podejmuje się reprezentacji w sporach konsumentów z przedsiębiorcami. Najczęstszymi rodzajami sporów dotyczących konsumentów są spory wynikające z umów sprzedaży za pośrednictwem internetowych serwisów aukcyjnych, umów z bankami, odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową oraz Prawa telekomunikacyjnego.

 6. Sprawy pracownicze.
  Do zakresu działań adwokata należą również sprawy pracownicze, przy czym nie ogranicza się to wyłącznie do spraw wynikających z Kodeksu pracy, ale także z innych ustaw mających zastosowanie do stosunków pracy. Ponadto adwokat zajmuje się sprawami chorób zawodowych oraz naruszeniami dóbr osobistych w zakładach pracy.

 7. Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
  Adwokat podejmuje się prowadzenia spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 8. Sprawy podatkowe.
  Adwokat, zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym, jest uprawniony do podejmowania czynności doradztwa podatkowego. Podejmowane czynności obejmują w szczególności udzielanie porad, sporządzanie opinii podatkowych, występowanie z interpretacjami do organów fiskalnych.
Damian Grzeszczyk © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. wykonanie: WEBMOTION